02
Nov
2020
Scottsdale Sunrise
Ancala Golf Club
AZ
United States of America